Právní služby

JUDr. Karel Vrzáň a JUDr. Andrea Vrzáňová poskytují právní služby ve formě udělování právních porad a konzultací, sepisování smluv, zpracování právních rozborů, zastupování v řízení před soudy a jinými orgány v následujících oblastech práva:

Občanské právo

 • problematika nemovitostí, sepisování kupních, darovacích smluv, smluv o zřízení zástavního práva, věcného břemene, zastupování klientů v řízení před katastrálním úřadem
  - bytové právo, zastupování pronajímatelů či nájemců při řešení bytové otázky, vyklizení bytu, zvyšování nájemného apod.,
 • porady ve věcech spoluvlastnictví, udělování právních rad bytovým družstvům a společenstvím vlastníků domu, sepisování prohlášení vlastníka, smluv o převodu jednotky, smluv o převodu členských práv a povinností,
 • sepisování listin týkajících se rozsahu a vypořádání společného jmění manželů,
 • zastupování vlastníků nemovitostí či nájemníků ve sporech vyplývajících z uzavřené nájemní smlouvy, vypracování rozboru o právním postavení nájemníků,
 • zastupování dědiců v řízení o dědictví,
 • náhrada škody (posuzování vzniku odpovědnosti za škodu, zastupování v řízeních o náhradu škodu),
 • uplatňování nároků vyplývajících ze zásahů do osobnostních práv,
 • pomoc a zastupování v exekučním řízení.

Rodinné právo

 • zastupování v řízení o rozvodu manželství,
 • zastupování v řízeních týkající se nezletilých dětí (např. svěření dítěte do péče, úprava styku rodičů s dítětem, určení výživného, schválení právního úkonu, kterým se disponuje s majetkem nezletilého).

Pracovní právo

 • sepis pracovních a manažerských smluv, pracovních řádů, výpovědí, dohod o hmotné odpovědnosti,
 • poskytování právních porad týkajících se pracovního poměru (práce přesčas, nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, porušování pracovní kázně),
 • posuzování nároků na náhradu škody,
 • uplatňování nároků vzniklých z neplatného rozvázání pracovního poměru.

Obchodní právo

 • posuzování nároků vyplývajících z porušování předpisů o ochraně hospodářské soutěže,
 • zakládání obchodních společností a družstev,
 • příprava valných hromad,
 • poskytování porad týkajících se chodu společnosti, upozorňování na změny právní úpravy,
 • příprava změn společenské smlouvy,
 • posuzování rizik z uzavíraných smluv včetně odpovědnosti statutárního orgánu,
 • poradenství při restrukturalizaci společností, sepisování návrhů na likvidaci, návrhů na insolvenci,
 • zastupování v řízeních před obchodním rejstříkem,
 • vymáhání pohledávek,
 • sepisování smluv všech smluvních typů,
 • vymáhání škody vzniklé z obchodních vztahů,
 • vyhotovování a uplatňování nároků ze směnek.

Trestní právo

 • zastupování obviněných v trestních věcech již od přípravného řízení,
 • zastupování poškozených v trestním řízení,
 • sepis posudků týkajících se obchodních smluv a případné odpovědnosti vyplývající z trestního zákona,
 • sepis trestních oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu.

Správní právo

 • zastupování klientů v řízeních o přestupcích,
 • vyřizování podání dle živnostenského zákona, stavebního zákona, zákona o katastru nemovitostí, včetně zastupování na příslušných úřadech státní správy,
 • vypracovávání právních rozborů dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku států,
 • vypracování posudků a odvolání vůči rozhodnutím stavebních úřadů,
 • posuzování nároků církví a jiných náboženských společností.

Našim cílem je spokojený klient. Vycházíme z hesla, dle kterého nikdo nemůže umět vše. V právních věcech, na které se nespecializujeme, využíváme pomoci spolupracujících advokátů tak, aby klientovi byla poskytnuta rychlá, cenově přijatelná a zejména kvalitní právní pomoc.

Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je pověřena na základě zákona č. 634/1992 Sb., zákona o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, Česká advokátní komora.

na začátek stránky >>
webdesign: web83